Prezentare Servicii SSM

ISO Industrial - ISO 3834:2006

ELABORAREA DOSARULUI INITIAL

Dosarul initial este intocmit in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 (protectia muncii) si cu normele metodologice de aplicare HG Nr.1425/2006, modificata si completata cu HG 955/2010 si consta, dupa caz, din urmatoarele documente:

- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
- elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitaţii;
- elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
- întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
- identificarea pericolelor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
- propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
- evidenta zonelor cu risc ridicat si specific (acolo unde este cazul);
- stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
- evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
- evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
- evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
- identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
- prezentarea conducătorului de unitate a pachetului legislativ cu referire la reglementările în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice activităţilor şi riscurilor din unitate;
- evidenta echipamentelor de munca, zonarea corespunzatoare;
- intocmirea fiselor individuale de instructaj pentru sanatatea, securitatea si protectia muncii;
- intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
- intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

ASISTENTA PERIODICA

Asistenta periodica este asigurata de compania noastra in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 (protectia muncii) si cu normele metodologice de aplicare HG 1425/2006, modificate si completate de HG 955/2010 si consta, dupa caz, din urmatoarele activitati:

- verificarea instruirii periodice si a testarii lucratorilor;
- verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
- actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
- elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii (anual);
informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
- urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
- participarea dacă sunt situatii la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Norma Metodologică de aplicare a Legii 319;
- întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Norma Metodologică de aplicare a Legii 319; - elaborarea, când este cazul, a rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 319;
- urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
- colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, şi medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
- propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
- evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
- alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

TOP